Οι παρακάτω αναφερόμενοι όροι χρήσης της ιστοσελίδας βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Συμφωνητικό EDI (electronic data interchange) σύμφωνα με την 94/820/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 338 της 28/12/1994 σ. 0098 -0117). Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Συμφωνητικό EDI στοχεύει στη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των εμπιστευτικών και προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας ευέλικτη και προσεγμένη προσέγγιση στα νομικά θέματα που ανακύπτουν από τη χρήση EDI και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών για την ανταλλαγή μηνυμάτων EDI. Επιπλέον στοχεύει να περιορίσει την αβεβαιότητα που προκύπτει από τη χρήση EDI και να προωθήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγισης σε θέματα συναφή προς τη χρήση της EDI.
Εάν δεν αποδέχεστε κάποιον από τους αναφερθέντες Όρους (ή λοιπούς κανόνες κλπ.) δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

Αρθρο 2 Ορισμοί.

Αρθρο 3 Ισχύς και κατάρτιση σύμβασης.

Αρθρο 4 Αποδοχή μηνυμάτων EDI ως αποδεικτικών στοιχείων.

Αρθρο 5 Επεξεργασία και βεβαίωση λήψης μηνυμάτων EDI.

Αρθρο 6 Ασφάλεια μηνυμάτων EDI.

Αρθρο 7 Επιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρθρο 8 Εγγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

Αρθρο 9 Απαιτήσεις λειτουργίας για EDI.

Αρθρο 10 Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Αρθρο 11 Ευθύνες.

Αρθρο 12 Επίλυση διαφορών.

Αρθρο 13 Εφαρμοστέα νομοθεσία.

Αρθρο 14 Θέση σε ισχύ, τροποποίηση, διάρκεια και διαιρετός χαρακτήρας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ EDI ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) συνάπτεται μεταξύ:

1. της εταιρίας Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net)

και

2. του χρήστη της ιστοσελίδας. Η λέξη «χρήστης» ισχύει για κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση σέ αυτή την Ιστοσελίδα ή τη χρησιμοποιεί, είτε με την άδεια είτε χωρίς την άδεια της εταιρίας, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας ή αν είναι συνδρομητής ή εγγεγραμμένος χρήστης μιας Υπηρεσίας που προσφέρεται σέ αυτή την Ιστοσελίδα ή όχι.

αναφερομένων εφεξής ως "τα μέρη".

Αρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

1.1. Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο συμφωνητικό EDI αποκαλούμενο "το συμφωνητικό", καθορίζει τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες διέπεται η λειτουργία των μερών κατά τη διεξαγωγή συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI).

1.2. Το συμφωνητικό αποτελείται από τις νομικές διατάξεις που εκτίθενται στη συνέχεια.

1.3. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κατά άλλο τρόπο από τα μέρη, οι διατάξεις του συμφωνητικού δεν προορίζονται για ρύθμιση των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις υποκείμενες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση EDI.

Αρθρο 2

Ορισμοί.

2.1. Για τους σκοπούς του συμφωνητικού ορίζονται οι παρακάτω όροι ως εξής:

2.2. EDI:

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων είναι η ηλεκτρονική μεταφορά, από υπολογιστή σε υπολογιστή, εμπορικών και διοικητικών δεδομένων με χρήση κοινώς αποδεκτού προτύπου για τη δόμηση ενός μηνύματος EDI.

2.3. Μήνυμα EDI:

Το μήνημα EDI αποτελείται από δέσμη τμημάτων, δομημένων βάσει κοινώς αποδεκτού προτύπου, αναγνώσιμα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των οποίων η επεξεργασία μπορεί να γίνει αυτόματα και μονοσήμαντα.

2.4. UN/EDIFACT:

Όπως ορίζεται από την UN/ECE (1), οι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων για την διοίκηση, το εμπόριο και τις μεταφορές περιλαμβάνουν δέσμη διεθνώς αποδεκτών προτύπων, καταλόγων και κατευθυντήριων γραμμών για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δομημένων δεδομένων και, ειδικότερα, την ανταλλαγή δεδομένων συναφών με το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ ανεξάρτητων μηχανογραφημένων συστημάτων πληροφοριών.

2.5. Βεβαίωση παραλαβής:

Η βεβαίωση παραλαβής ενός μηνύματος EDI είναι η διαδικασία ελέγχου της συντακτικής και σημασιολογικής δομής του μηνύματος EDI κατά την παραλαβή του και η αντίστοιχη αποστολή της βεβαίωσης εκ μέρους του αποδέκτη.

Αρθρο 3

Εγκυρότητα και κατάρτιση σύμβασης.

3.1. Τα νομικά δεσμευόμενα από το συμφωνητικό μέρη παραιτούνται κάθε δικαιώματος νομικής προσβολής της ισχύος σύμβασης που πραγματοποιήθηκε με χρήση EDI με τους όρους και προϋποθέσεις του συμφωνητικού, προβάλλοντας ως μοναδικό λόγο ότι πραγματοποιήθηκε με χρήση EDI.

3.2. Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των αποστελλομένων ή παραλαμβανομένων μηνυμάτων EDI δεν έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία της εκάστοτε αντίστοιχης χώρας, η εφαρμογή της οποίας θα μπορούσε να περιορίσει το περιεχόμενο ενός μηνύματος EDI, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση ενημέρωση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σε περίπτωση ανάλογου κωλύματος.

3.3. Σύμβαση που καταρτίζεται με χρήση EDI θεωρείται ότι έχει συναφθεί στον τόπο και κατά τον χρόνο στον οποίο το μήνυμα EDI που συνιστά αποδοχή προσφοράς παραλαμβάνεται από τον υπολογιστή του προσφέροντος ecowatt.

Αρθρο 4

Αποδοχή μηνυμάτων EDI ως αποδεικτικών στοιχείων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν δια του παρόντος, στο βαθμό που επιτρέπεται από κάθε εθνική νομοθεσία που δύναται να ισχύει, ότι σε περίπτωση διαφοράς, οι εγγραφές μηνυμάτων EDI που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού είναι αποδεκτές ενώπιον δικαστηρίου και συνιστούν τεκμήρια των περιεχομένων εκεί γεγονότων εκτός εάν προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου.

Αρθρο 5

Επεξεργασία και βεβαίωση παραλαβής μηνυμάτων EDI.

5.1. Η επεργασία μηνυμάτων EDI γίνεται το ταχύτερο δυνατό έπειτα από την παραλαβή τους, σε κάθε περίπτωση πάντως εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο τεχνικό παράρτημα.

5.2. Δεν απαιτείται βεβαίωση παραλαβής εκτός εάν ζητηθεί σχετικά.

Βεβαίωση παραλαβής μπορεί να ζητηθεί με ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο τεχνικό παράρτημα ή με ρητή αίτηση του αποστολέα σε μήνημα EDI.

5.3. Σε περίπτωση που ζητηθεί βεβαίωση ο παραλήπτης του μηνύματος EDI του οποίου η παραλαβή πρέπει να βεβαιωθεί διασφαλίζει την αποστολή της βεβαίωσης εντός 2 [δύο] εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού μηνύματος EDI, εκτός εάν στο τεχνικό παράρτημα καθορίζεται άλλο χρονικό όριο.

Ως εργάσιμη ημέρα νοείται κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημης δημόσιας αργίας στον σκοπούμενο τόπο παραλαβής μηνύματος EDI.

Ο παραλήπτης του μηνύματος EDI για το οποίο απαιτείται βεβαίωση παραλαβής δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο του μηνύματος έως ότου αποσταλεί η εν λόγω βεβαίωση.

5.4. Εάν ο αποστολέας δεν παραλάβει τη βεβαίωση εντός του χρονικού ορίου, δύναται αφού ενημερώσει σχετικά τον παραλήπτη, να θεωρήσει το μήνημα EDI άκυρο από την εκπνοή του χρονικού ορίου ή να προβεί σε εναλλακτική διαδικασία ανάκτησης, όπως καθορίζεται στο τεχνικό παράρτημα για να διασφαλίσει την παραλαβή της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση αστοχίας της διαδικασίας ανάκτησης εντός του χρονικού ορίου, το μήνημα EDI θεωρείται οριστικά άκυρο, από την εκπνοή του εν λόγω χρονικού ορίου, έπειτα από ειδοποίηση του παραλήπτη.

Αρθρο 6

Ασφάλεια μηνυμάτων EDI.

6.1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και ασφάλειας προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των μηνυμάτων EDI έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της αλλοίωσης, της καθυστέρησης, της καταστροφής ή της απώλειας.

6.2. Στις διαδικασίες και μέτρα ασφάλειας περιλαμβάνονται η επαλήθευση της προέλευσης, η επαλήθευση της ακεραιότητας, η μη άρνηση αναγνώρισης της προέλευσης και παραλαβής καθώς και η εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων EDI.

Για κάθε μήνυμα EDI είναι υποχρεωτικές οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την επαλήθευση της προέλευσης και την επαλήθευση της ακεραιότητας με σκοπό τον εντοπισμό κάθε μηνύματος EDI και την εξασφάλιση ότι κάθε παραλαμβανόμενο μήνυμα EDI είναι πλήρες και δεν έχει αλλοιωθεί.

6.3. Εάν η χρήση διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη ή τον εντοπισμό σφάλματος σε μήνυμα EDI, ο παραλήπτης πληροφορεί σχετικά τον αποστολέα εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου.

Ο παραλήπτης μηνύματος EDI που έχει απορριφθεί ή περιέχει σφάλμα δεν επεμβαίνει στο μήνυμα EDI προτού παραλάβει οδηγίες από τον αποστολέα. Σε περίπτωση επαναμετάδοσης εκ μέρους του αποστολέα απορριφθέντος ή εσφαλμένου μηνύματος EDI, πρέπει να δηλώνεται σαφώς στο μήνυμα ότι πρόκειται για διορθωμένο μήνυμα EDI.

Αρθρο 7

Εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.1. Τα μέρη διασφαλίζουν ότι μηνύματα EDI που περιέχουν πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές από τον αποστολέα ή έπειτα από κοινή συμφωνία των μερών, παραμένουν εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτονται ή μεταδίδονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε σκοπό εκτός από τους προβλεπόμενους από τα μέρη.

Σε περίπτωση χορήγησης έγκρισης, η περαιτέρω μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών αυτού του είδους υπάγεται στον ίδιο βαθμό εμπιστευτικότητας.

7.2. Μηνύματα EDI δεν θεωρούνται ότι περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι κοινής χρήσεως.

7.3. Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν στη χρήση ειδικής μορφής προστασίας για ορισμένα μηνύματα, όπως μέθοδοι κρυπτογράφησης, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία σε εκάτερη των αντιστοίχων χωρών.

7.4. Σε περίπτωση που μηνύματα EDI, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται σε χώρες όπου δεν ισχύει η νομοθεσία προστασίας δεδομένων, και έως την θέση σε ισχύ συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας, κάθε μέρος συμφωνεί στην τήρηση, ως ελάχιστο πρότυπο, των διατάξεων της συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου αναφορικά με την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (1).

Αρθρο 8

Καταγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

8.1. Κάθε μέρος τηρεί πλήρη και χρονολογική καταγραφή όλων των μηνυμάτων EDI, αναλλοίωτων και σε ασφάλεια, τα οποία έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των μερών στην πορεία μιας εμπορικής συναλλαγής, σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας, και, εν πάση περιπτώσει για ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 [τριών] ετών έπειτα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

8.2. Τα μηνύματα EDI αποθηκεύονται από τον αποστολέα στην μορφή μετάδοσής τους και από τον παραλήπτη στην μορφή παραλαβής τους, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς από την εθνική νομοθεσία.

8.3. Τα μέρη διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία ή αρχεία υπολογιστή των μηνυμάτων EDI, τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε αναγνώσιμη μορφή από τον άνθρωπο και, εάν απαιτηθεί, τη δυνατότητα εκτύπωσής τους. Τηρείται κάθε σχετικά απαιτούμενος εξοπλισμός λειτουργίας.

Αρθρο 9

Απαιτήσεις λειτουργίας για EDI.

9.1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υλοποίηση και διατήρηση του περιβάλλοντος λειτουργίας για EDI σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος συμφωνητικού, γεγονός που περιλαμβάνει τα ακόλουθα χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

9.2. Εξοπλισμός λειτουργίας

Τα μέρη παρέχουν και διατηρούν εξοπλισμό το λογισμικό και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την μετάδοση, λήψη, μεταγλώττιση, καταχώρηση και αποθήκευση μηνυμάτων EDI.

9.3. Μέσα επικοινωνίας

Τα μέρη καθορίζουν τα χρησιμοποιητέα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων τηλεπικοινωνιών και, εάν απαιτηθεί, την επιλογή τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών.

9.4. Πρότυπα μηνυμάτων EDI

Κάθε μήνυμα EDI μεταδίδεται σύμφωνα με τα πρότυπα, τις συστάσεις και τις διαδικασίες της UN/EDIFACT (1), όπως έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE - WP.4) καθώς και με Ευρωπαϊκά πρότυπα.

9.5. Κώδικες

Στους αναφερόμενους σε μηνύματα EDI κωδικούς καταλόγους στοιχείων δεδομένων περιλαμβάνονται κατάλογοι δεδομένων που τηρούνται από τη UN/EDIFACT, διεθνείς κατάλογοι κωδικών που έχουν εκδοθεί ως διεθνή πρότυπα ISO καθώς και κατάλογοι κωδικών της UN/ECE ή λοιποί επίσημα δημοσιευμένοι κατάλογοι.

Σε περίπτωση που δεν διατίθενται κατάλογοι κωδικών αυτού του είδους, προτιμάται η χρήση καταλόγων κωδικών που έχουν δημοσιευθεί, διατηρούνται και εξασφαλίζουν ανταποκρίσεις με άλλα συστήματα κρυπτογράφισης.

Αρθρο 10

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Στο τεχνικό παράρτημα περιλαμβάνονται οι τεχνικές οργανωτικές και διαδικαστικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τη λειτουργία EDI σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

- Απαιτήσεις λειτουργίας EDI που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9, περιλαμβάνομένων εξοπλισμού λειτουργίας, μέσων επικοινωνίας, προτύπων και κωδικών μηνυμάτων EDI,

- Επεξεργασία και βεβαίωση λήψεως μηνυμάτων EDI,

- Ασφάλεια μηνυμάτων EDI,

- Καταγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων EDI,

- Χρονικά όρια,

- Διαδικασίες για δοκιμές και δοκιμασίες για την καθιέρωση και παρακολούθηση της καταλληλότητας των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Αρθρο 11

Ευθύνη.

11.1. Τα μέρη του παρόντος συμφωνητικού δεν ευθύνονται για οιανδήποτε ειδικές, έμμεσες ή συνακόλουθες βλάβες που προκαλούνται από αστοχία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος συμφωνητικού.

11.2. Τα μέρη του παρόντος συμφωνητικού δεν έχουν ευθύνη για οιανδήποτε απώλεια ή κώλυμα του άλλου μέρους που οφείλεται σε οιαδήποτε καθυστέρηση ή αστοχία ανταπόκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος συμφωνητικού, όταν η εν λόγω καθυστέρηση ή αστοχία οφείλεται σε εμπόδιο υπεράνω ελέγχου του εν λόγω μέρους που δε θα μπορούσε να είναι ευλόγως αναμενόμενο ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τη στιγμή της σύναψης της συμφωνίας ή οι επιπτώσεις του οποίου δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να εξουδετερωθούν.

11.3. Εάν ένα μέρος προσλαμβάνει ενδιάμεσο για την εκτέλεση υπηρεσιών όπως μετάδοση, καταγραφή ή επεξεργασία ενός μηνύματος EDI, το μέρος αυτό είναι υπεύθυνο για βλάβες που προκύπτουν άμεσα από τις πράξεις, αστοχίες ή παραλείψεις του εν λόγω ενδιαμέσου κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

11.4. Εάν ένα μέρος ζητήσει από άλλο μέρος να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενδιαμέσου για τη μετάδοση, καταγραφή ή επεξεργασία μηνύματος EDI, το μέρος που απευθύνεται αυτό το αίτημα είναι υπεύθυνο έναντι του άλλου μέρους για βλάβες που προκύπτουν άμεσα από τις πράξεις, αστοχίας ή παραλείψεις του εν λόγω ενδιαμέσου κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

Αρθρο 12

Επίλυση διαφορών.

Ρήτρα δικαιοδοσίας

Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση παραπέμπεται στα δικαστήρια της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης που είναι τα μόνα αρμόδια. Επίσης υφίσταται η δυαντότητα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς από την τριμελή επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών που προκύπτουν σε συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, που εδρεύει στη Νομαρχία Ηρακλέιου.

Αρθρο 13

Εφαρμοστέα νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη κάθε υποχρεωτικής νομοθεσίας που μπορεί να ισχύει για τα μέρη αναφορικά με τη καταγραφή μηνυμάτων EDI ή την εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων, το συμφωνητικό διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Για ότι δεν προβλέπει η παρούσα ρητά, ισχύουν ενδεικτικά και όχι απαριθμητικά, οι διατάξεις των Οδ 2000/31, Ν.2251/94, Ν. 2076/92, ΠΔ 342/2002, Ν. 2672/98.

Αρθρο 14

Περίοδος ισχύος, τροποποιήσεως, διάρκεια και διαιρετός χαρακτήρας.

14.1. Θέση σε ισχύ

Το Συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης και πρόσβασης του εκ μέρους των μερών αντίστοιχα.

14.2. Τροποποιήσεις

Όπου απαιτηθεί, συμπληρωματικές ή εναλλακτικές διατάξεις στο συμφωνητικό, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί εγγράφως από τα μέρη, θα αντιμετωπισθούν ως μέρος του συμφωνητικού από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Η ecowatt μπορεί να ανακοινώσει αλλαγές αυτών των Όρων Χρήσης (ή άλλων Περιεχομένων ιστοσελίδας) με ανάλογη εμφάνιση σε αυτή την Ιστοσελίδα ή μέσω άλλων οδών επικοινωνίας. Χρήστες που εισέρχονται στην Ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση των όποιων αλλαγών είτε στην ίδια την Ιστοσελίδα είτε με άλλο τρόπο δεσμεύονται από αυτές, ανεξάρτητα από το εάν κάλεσαν τη Σελίδα της Ιστοσελίδας στην οποία είναι δημοσιευμένες οι αλλαγές αυτές. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να εξετάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές των Όρων Χρήσης.

14.3. Διάρκεια

Κάθε μέρος δύναται να θέση τέρμα στο παρόν συμφωνητικό με κοινοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών, είτε μέσω συστημένης επιστολής είτε με άλλο μέσο που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη. Η λήξη του συμφωνητικού θα παράγει αποτελέσματα μόνο όσον αφορά τις συναλλαγές έπειτα από την ημερομηνία αυτή.

Ανεξάρτητα από την για οιαδήποτε λόγο λήξη του συμφωνητικού, συνεχίζουν να ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 6, 7 και 8.

14.4. Διαιρετός χαρακτήρας

Εάν κάποιο άρθρο ή μέρος άρθρου του συμφωνητικού θεωρηθεί άκυρο, τα υπόλοιπα

άρθρα συνεχίζουν να ισχύουν και να παράγουν αποτελέσματα


Accept

Site use cookies